Setup Menus in Admin Panel

Trauma Bande – Pastorale Begeleiding

R340.00

Description

Die struktuur van hierdie kursus sien soos volg daar uit:

 

HOOFSTUK 1: INLEIDING                                                                             

 • Die Stockholm sindroom     
 • Die negatiewe kant van ‘bonding’     
 • Tipiese situasies en kontekste     
 • Aktualiteit     
 • Definiëring van ‘n trauma band     

 

HOOFSTUK 2: DIE BINDINGSPROSES (ATTACHMENT PROCESS)              

 • Die teorie rondom binding (attachment)                                                      
  • Die genetiese faktor          
  • Belangrike faktore betreffende binding          
  • Venster-geleentheid wat benut moet word          
  • Wat gebeur indien die venster-geleentheid nie benut word nie?
  • Klassifisering van binding (attachment)          
  • Watter invloed het mishandeling en verwaarlosing op binding?
  • Hou bindingsprobleme altyd verband met mishandeling en verwaarlosing?
  • Die belangrikheid van positiewe bande                                              
 • Die rol van oksitosien               
  • Risiko faktore                                                                                     
  • Belangrikheid van die veld van sosiale neurowetenskap                             
  • Voorkoms van binding by vleirotte                                                    
  • Oksitosien en PTSD          
  • Toekomstige navorsing rondom oksitosien          
 • Verdere insigte betreffende die biologiese impak van onverwerkte trauma                                                                           

HOOFSTUK 3: WAT TRAUMA AAN MENSE DOEN                                       

 • Agt wyses waarop trauma mense beïnvloed     
  • Trauma reaksie          
  • Trauma plesier / stimulering (arousal)                                                  
  • Trauma blokkering          
  • Trauma fragmentering (splitting)          
  • Trauma weerhouding (abstinence)          
  • Trauma skaamte (shame)          
  • Trauma repetisie          

 

HOOFSTUK 4: SIMPTOME, KENMERKE EN GEVOLGE VAN TRAUMA BANDE

                 

HOOFSTUK 5: TIPIESE SITUASIES BEVORDERLIK VIR DIE VESTIGING VAN TRAUMA BANDE                                                                                  

 • Onlogiese of sinnelose lojaliteit     
 • Aanduidings van die aanwesigheid van traumabande               
 • Traumabande as verslawend     
  • Vyf belangrike realiteite rondom traumabande          
   • Traumabande figureer selde alleen     
   • Traumabande en hul bondgenote kan ‘n lewenspatroon word
   • Traumabande kan langtermyn gevestig raak     
   • Enige persoon is potensieel ‘n kandidaat vir traumabande     
   • Traumabande nie noodwendig altyd sleg nie, maar gefokus op oorlewing
 • Tipiese situasies waarbinne traumabande voorkom     
  • Narsisme          
  • Mensehandel (human trafficking)          
   • Doelwitte               
   • Die afbreek proses     
   • Intervensie strategieë               
   • Struikelblokke tydens die helingsproses                                   
   • Konklusies     

 

HOOFSTUK 6: TAKTIEK EN STRATEGIE VAN DIE VIKTIMISEERDER          

 • Die slagoffer word beroof van besluitnemingsvermoë               
 • Versterking en bekragtiging van traumabande     
  • Twee belangrike kenmerke          
  • Verskuiwing van magsbalans          
  • ‘n Sosiale slagyster          
  • Deur trauma gebind soos met ‘n rek          
  • Walker se drie fases          

 

HOOFSTUK 7: ALGEMENE PRAKTIESE RIGLYNE                                       

 • Algemene riglyne     
 • Riglyne vir ‘n herstelplan deur Patrick Carnes     
  • Verdere stappe op die pad van genesing          
   • Herstelplan rondom trauma reaksie     
   • Herstelplan rondom stimulering (arousal)     
   • Herstelplan rondom blokkering van emosies     
   • Herstelplan rondom fragmentering (splitting)     
   • Herstelplan rondom weerhouding (deprivation / abstinence)
   • Herstelplan rakende skaamte / vernedering (shame)     
   • Herstelplan rakende repetisie kompulsie                         

 

HOOFSTUK 8: PRAKTIESE RIGLYNE RAKENDE KINDERS                          

 • Versorg en vertroetel sulke kinders (nurture)          
 • Probeer eers die gedrag verstaan voordat strafmaatreëls toegepas word
 • Interaksie met sulke kinders moet plaasvind in ooreenstemming met hul emosionele ouderdom
 • Wees konsekwent (consistent), voorspelbaar en herhalend (repetitive)
 • Modelleer en onderrig gepaste sosiale gedrag          
 • Maak tyd om te luister en te praat met hierdie kinders          
 • Realistiese verwagtinge ten opsigte van hierdie kinders          
 • Wees geduldig met die kind se vordering en met jouself                    
 • Jy moet na jouself ook omsien          
 • Maak ook gebruik van ander bronne          

 

 HOOFSTUK 9: PASTORALE PERSPEKTIEWE                                              

 • Trauma en verraad op geestelike terrein     
 • Gebedsriglyne     
  • Identifiseer moontlike blokkasies rondom binding tussen moeder en kind
   • Probleme rakende binding tussen moeder en kind    
  • Vra dat God die struikelblok uit die weg ruim                              
  • Vra vir God om ‘n ‘nuwe’ geboorte ervaring                                        
 • Samevattend     

 

BYLAAG A: Posttraumatiese stres indeks                                                   

BYLAAG B: Die ontwikkelingsproses van traumabande                              

BYLAAG C: Belangrike webbladsye rakende traumabande                         

BRONNELYS                                                                                                 

 

top
© Wentzel Coetzer. All rights reserved.
X