Setup Menus in Admin Panel

Met betrekking tot navorsing aangaande die rouproses by kinders was daar tot en met die sestiger jare ‘n sterk denkstroom wat die standpunt gehuldig het dat kinders nie werklik in staat is om die emosies van rou te ervaar nie. Sedertdien is die teendeel egter al meer bewys en het ʼn uitgangspunt soos die volgende byvoorbeeld ál sterker in die literatuur na vore gekom: “Anyone old enough to love is old enough to mourn.” Daarom is dit so belangrik dat kinders gesonde wyses om met die dood en hartseer te deel, sal aanleer. Sonder die nodige begeleiding sal hulle die ‘gapings’ in terme van ontbrekende gegewens op hul eie aanvul en hulle sal ook negatiewe volwasse gedrag naboots. Die oogmerk met hierdie boek is gevolglik om aan almal wat betrokke is by die begeleiding van kinders en jongmense die nodige riglyne te bied vir sinvolle en helende begeleiding rakende verliese en hartseer.

Die struktuur van hierdie kursus is basies die volgende:

 

HOOFSTUK 1: INLEIDING                                                                                 

 • Historiese ontwikkeling
 • Statistieke
 • Definiëring
 • Die belangrikheid van kennis aangaande kinders se

ontwikkelingsfases                                                                                     

 • Verpletterde drome                                                                                                                     

 

HOOFSTUK 2: OM JOU EMOSIONELE KOMPAS TE VIND                                

 • Vier basiese riglyne
  • Rou en hartseer is ‘n baie normale reaksie op verlies
  • Rou en verlies is intimiderende onderwerpe
  • Jou eie verliese sal ‘n invloed hê op hoe en wat jy kommunikeer aan jou kinders ten opsigte van hartseer en verlies                                                                                            
   • ‘n Paar belangrike vrae
  • Jy is die beste persoon om met jou kinders te praat ten opsigte van hartseer en verlies                                                                                                          
 • Belangrike keuses en verbintenisse deur elke ouer

 HOOFSTUK 3: OORGANGSGEBEURE EN VERLIESE                                                                                                                         

 • Veranderinge en verliese             
  • Verhuising
   • Wat om nie te doen wanneer verhuis word nie
   • Riglyne vir die gesprek oor die komende verhuising
  • Egskeiding
   • Langtermyn of skielike impak
   • Veelvuldige verliese
   • Moontlike gedrag en kenmerke van kinders wat deur ‘n egskeiding geraak is
   • Emosionele stadiums van kinders tydens egskeiding
   • Raad aan geskeide ouers
  • Die dood
   • Illusie van beskerming
   • Om met jou kind te praat oor die dood
   • Die drie temas van onomkeerbaarheid, universaliteit en kousaliteit             
    • Onomkeerbaarheid
    • Universaliteit
    • Kousaliteit
   • Die verwarring rondom eufemismes en metafore
   • Moet ek my kind saamneem na ʼn begrafnis?

 HOOFSTUK 4: PATOLOGIESE, GEKOMPLISEERDE OF TRAUMATIESE ROU                                                                                                                       

 • Ouers wat rou en die oorblywende kind
  • Stilgeboorte
  • Die substituut kind
  • Stilswye rondom die dood
  • Die kind as sondebok
  • Die oorbeskermde kind
 • Ses mites aangaande hartseer en verlies
  • Mite 1: Moenie sleg voel nie
  • Mite 2: Vervang die verlies
  • Mite 3: Hanteer jou hartseer en verlies alleen
  • Mite 4: Wees sterk
  • Mite 5: Bly besig
  • Mite 6: Tyd heel alle wonde
 • Korttermyn energie ontladingsgedrag
 • Praktiese riglyne aangaande patologiese, gekompliseerde of traumatiese rou by kinders                                                                                                                   
  • Voorskoolse kinders
  • Jong skoolgaande kinders
  • Tieners

 HOOFSTUK 5: PRAKTIESE BEGELEIDING – DIE DOOD VAN ‘N TROETELDIER

EN ‘N GROOTOUER                                                                                                                         

 • Wat is onvoltooide rou?
 • Die roete onderweg na voltooiing en afhandeling
  • Die verhoudingsoorsig
  • Ouers se voorbeeld motiveer kinders
 • Begeleiding rondom die dood van ‘n troeteldier
  • Seuntjie wie se hamster oorlede is
  • Dink terug aan eie ervarings
  • Die waarom-vraag
  • Verhoudingsoorsig aan die hand van die emosionele energie vraelys
  • Omskepping van emosionele energie in herstel komponente
   • Apologieë
   • Vergifnis
   • Belangrike emosionele stellings
   • Aangename herinneringe
  • Die voorbeeld van Jessica se hond, Thumper
 • Begeleiding rondom die dood van ‘n persoon
  • Hersiening van verhouding met oorledene
   • Die dood van ‘n grootouer
   • Die emosionele energie vraelys
   • Die voorbeeld van Amanda se verhouding met haar Ouma NaNa
   • Amanda se voltooiingsbrief                                                  
  • Kinders wat nog nie kan skryf nie
  • Oordrewe geheue prentjies

 HOOFSTUK 6: DIE ROUPROSES BY TIENERS                                                                                             

 • ‘n Aantal praktiese riglyne
  • Hou die groot prentjie in gedagte
  • Gee aan jou tiener ruimte
  • Wees voorbereid op ‘n golf van emosies
  • Wees bedag op negatiewe gedrag
  • Hou grense in plek                                                                                                                
  • Maak gebruik van die ondersteuning van vriende, onderwysers, afrigters en beraders                                                                         
  • Ontwikkel ‘n atmosfeer van aanvaarding
  • Help om positiewe herinneringe te skep
 • Wenke vir wanneer die tiener weer moet terugkeer skool toe
 • Praktiese wenke deur ‘n tiener wat sy pa verloor het
 • Dertien sinvolle vrae vir tieners om te beantwoord
 • Tipiese rou-reaksies by kinders en adolessente
 • Aspekte waaroor kinders en adolessente wat rou, ingelig behoort te word                                                      
 • Risikofaktore ten opsigte van kinders/adolessente se aanpassing na verliese                                                                        
 • Wanneer om kinders/adolessente te verwys vir terapie

 

HOOFSTUK 7: PRAKTIESE RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN GELOOFSASPEKTE                                                                                      

 • Die belangrikheid van openlike kommunikasie tussen ouer en kind
  • Die belangrikheid van om te luister
  • Begin met die feite
  • Gee aandag aan gevoelens
  • Vestig ‘n geloofsbasis in die kind se lewe
 • Bemoediging
 • Die gebruik van ‘n joernaal
 • Die element van keuse ten opsigte van die uitkoms van die rouproses                                                                              
 • Spiritualiteit en post traumatiese groei
 • Medereisgenote (ministry of presence)
 • Hoe kan die kind gehelp word om te bid?
 • Sal ek altyd so hartseer voel?

  

GERAADPLEEGDE BRONNE                                                                                 

BYLAAG A:  Gekompliseerde rou                                                                    

BYLAAG B:  Unieke kenmerke van die rouproses by kinders                          

BYLAAG C:  Energie vraelys betreffende persone/verhoudingsoorsig            

BYLAAG D:  Energie vraelys betreffende troeteldiere/verhoudingsoorsig                                                                                                                     

BYLAAG E:  Simptome by kinders en tieners wat rou                                      

BYLAAG F:  Die Holmes en Rahe skaal vir jongmense/kinders                       

 

 

Course Curriculum

No curriculum found !

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
 • Original price was: R550.00.Current price is: R500.00.
 • 10 Days
0 STUDENTS ENROLLED

  Course Progress

  top
  © Wentzel Coetzer. All rights reserved.
  X