Setup Menus in Admin Panel

Aspekte wat in hierdie kursus aan die orde kom, is onder andere die volgende:

 Algemene riglyne vir hospitaalbesoek
 Treurberading
– Tipiese roufases asook treurtake
– Manifestasies van gekompliseerde smart
 Psigiese ervarings van die sterwende
 Die gesprek met die sterwende
 Pastorale begeleiding van die terminale pasiënt
– Die sterwensfases
 Die sterfproses
 Persoonlike belewenisse rondom die dood

Die struktuur van hierdie kursus sien soos volg daar uit:

 

HFST 1: ALGEMENE RIGLYNE VIR HOSPITAAL BESOEK                            

 • Die fases van siek wees
 • Die voor-operatiewe fase          
  • Voor-diagnose
  • Na-diagnose
 • Die operatiewe fase
 • Die na-operatiewe fase
  • Die monitor stadium                              
  • Die positiewe verloop
  • Die negatiewe verloop
  • Die kroniese siektetoestand
  • Die terminale siektetoestand
 • Die rol van die gesin
  • Hoe tree bedreigde gesinne op?                                              
  • Belangrike riglyne vir siekes en hul gesinne                                      
 • Moets en moenies van hospitaalbesoek
  • Samewerking met die verpleeg personeel                                
 • Riglyne betreffende Skrifgebruik
  • Skrifgedeeltes wat gebruik kan word                                       
   • Vir besondere situasies
   • Siekes met spesifieke probleme
 • Die gesprek met die sieke
  • Die hulpwerker                                                                         
  • Die sieke                                                                                   
  • God                                                                                           
  • Die emosionele klimaat                                                            
   • Respekteer die sieke
   • Wees eg
   • Betoon empatie
   • Skep ‘n positiewe klimaat
  • Nie-verbale kommunikasie                                                       
  • Jy begin deur te luister                                                             
  • Waaroor praat julle?                                                                 
  • Wenke oor julle gesprek                                                           

 

HFST 2: TREURBERAAD                                                                     

 • Tipiese roufases
  • Skok en ontkenning
  • Woede
  • Depressie
  • Onderhandeling
  • Hartseer                                                 
  • Afsluiting en aanvaarding
 • Die vier treurtake                              
  • Aanvaarding van die werklikheid
   • Belangrike aspekte betreffende simpatisering
  • Die belewing van pyn en smart
   • Manifestasies van normale smart
    • Gevoelens
    • Fisiese sensasies
    • Denke
    • Gedrag
   • Manifestasies van gekompliseerde smart     
    • Chroniese smartreaksie
    • Vertraagde smartreaksie
    • Oordrewe treurreaksie
    • Gemaskeerde smartreaksie
    • Vermyding van herinneringe aan oorledene
  • Aanpassing by nuwe omgewing/situasie
  • Herbelegging van emosionele energie

 

 HFST 3: PSIGIESE ERVARINGS VAN DIE STERWENDE                     

 • Psigiese ervarings van die sterwende
  • Eensaamheid
  • Isolasie
  • Verlies van menswaardigheid
  • Verlies van beslissingsmag
  • Vrees en angs vir die dood
  • Sekuriteit          
  • Liefde          
  • Die behoefte aan agting
  • Die behoefte aan selfstandigheid
 • Belangrikheid van sekondêr getraumatiseerdes

 

HFST 4: DIE GESPREK MET DIE STERWENDE                                 

 • Verbale kommunikasie met sterwendes     
  • Die gesprek tussen die geneesheer en die sterwende pasiënt          
   • Watter inhoud moet die gesprek tussen die geneesheer en die sterwende hê? 
   • Waarop moet die geneesheer ag gee?
   • Die prognostiese gesprek
   • Waarop gee die pasiënt ag?     
   • Die terapeutiese gesprek
  • Die gesprek tussen die pastor en die sterwende pasiënt        
   • Om goed te luister is ’n kuns
    • Vooroordele          
    • Angstigheid
    • Ons moraliseer te gou
    • Bang om te luister
  • Wenke vir die begeleier
   • Luister nie met die oor nie, maar veral met die “hart”
   • Die goeie luisteraar ontsyfer woordkodes
   • Wie met die “hart” luister is persoon- en daarom ook probleem­gerig
  • Enkele verdere aspekte waarop gelet kan word in effektiewe be­raadvoering
   • Die grondstroom
   • Pouses en stiltes
   • Onvoltooide sinne
   • Bly in pas met die gespreksgenoot
  • Verdere tegnieke wat gesprek kan bevorder          
   • Ope of geslote vrae of opmerkings     
   • Reflektering of terugkaatsing van gevoelens
   • Die beste tyd vir ‘n geestelike gesprek
 • Liggaamlikheid en kommunikasie     
  • Liggaamlikheid is dit wat mens en mens verbind
   • Liggaamstaal
   • Hinderlike aanraking
   • Bystand aan sterwendes wat nie meer kan praat nie

 

HFST 5: DIE PASTORALE BEGELEIDING VAN DIE TERMINALE

PASIËNT                                                                                             

 • Die sterwensfases
  • Skokfase
  • Ontkenningsfase
  • Opstand of woede
  • Depressie
  • Onderhandeling
  • Aanvaarding
 • Aspekte wat geestelike en emosionele stabiliteit kan beïnvloed
  • Geloofsekerheid                                                                       
  • Onbelyde oortredinge                                                               
  • Onverwerkte seer en pyn uit die verlede moet aandag kry       
  • Onverwerkte verliese
  • Vergifnis
  • Abnormale vrese
  • Verwerping
  • Die uitkansellering van ongesonde emosionele bande uit die verlede
 • Aspekte wat perspektief verbreed                                                
  • In elke krisis is daar ‘n groeigeleentheid                                  
  • Voorbereiding vir ‘n ewigheidstaak                                          
  • Die rol van pyn in ons lewens                                                  
 • Die sewe kruiswoorde van Jesus as riglyne in sterwensbegeleiding
  • Eerste kruiswoord:  “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!”                                                    
   • Begeleiding as bemiddeling van versoening en vrede     
  • Tweede kruiswoord: “Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.” ees.”                                                                
   • Begeleiding as bemiddeling van hoop
  • Derde kruiswoord: “Toe Jesus sy moeder sien… sê Hy vir haar: ‘Daar is u seun.’ Daarna sê Hy vir die dissipel: ‘Daar is jou moeder.’ Van daardie oomblik af het die dissipel haar in sy huis geneem.”                                              
   • Begeleiding as gerusstelling ten spyte van huislike kommer          
  • Vierde kruiswoord: “My God, my God, waarom het U My verlaat?”         
   • Begeleiding as bemiddeling van die Christusgemeenskap     
  • Vyfde kruiswoord: “Ek is dors.”                                               
   • Begeleiding as ruimteskepping vir uiting van behoeftes
  • Sesde kruiswoord: “Dit is volbring!”                                        
   • Begeleiding as hulp tot lewensafsluiting     
  • Sewende kruiswoord: “Vader, in u hande gee Ek my gees oor.”                   
   • Begeleiding as lei oor die laaste drumpel     

 

HFST 6: DIE STERF PROSES                                                              

HFST 7: PERSOONLIKE BELEWENIS                                                           

 • Die wêreld gaan voort asof niks gebeur het nie
 • Afskeid van die liggaam
 • Die eerste nag
 • ‘n Behoefte aan die fynste detail
 • Die begrafnis
 • Moenie pyn probeer systap nie
 • Ou vriende wat nie opdaag nie
 • Sommiges trek jou terug eerder as vorentoe
 • Die baie vrae                    
 • Dit is nie ‘n tyd om `sterk’ te probeer wees nie
 • Leef aanvanklik een dag op `n keer
 • Beplan vooruit vir die moeilike tye
 • Hou jouself sinvol besig
 • Formuleer nuwe oogmerke en doelwitte
 • Die eerste jaarherdenking
 • Gelouterde mense
 • ‘n Nuwe teologie
 • Herrangskikking van prioriteite
 • In retrospeksie

 

Course Curriculum

No curriculum found !

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
 • Original price was: R550.00.Current price is: R500.00.
 • 10 Days
0 STUDENTS ENROLLED

  Course Progress

  top
  © Wentzel Coetzer. All rights reserved.
  X