Setup Menus in Admin Panel

In hierdie kursus word gefokus op die pastorale begeleiding van persone wat geraak is deur aborsie, miskraam of stilgeboorte. Aspekte waaraan aandag gegee sal word, sluit in die volgende:
• Die fase tussen konsepsie en geboorte
Die invloed van skok en trauma tydens die voorgeboortelike fase
• Die invloed op die res van die gesin
Belangrike navorsing deur Christen psigiaters word hier aan die orde gestel
• Die invloed van aborsie op mans
Verlore vaderskap
Wyses waarop ‘n man skuldgevoelens en hartseer kan hanteer
• Die emosionele effek van aborsie
Vyf tipiese kenmerke van post aborsie sindroom
• Die belangrikheid van self-vergifnis
Agt fases van verwerking van aborsie
Nege riglyne vir persoonlike groei na aborsie

ABORSIE, MISKRAAM EN STILGEBOORTE – PASTORALE BEGELEIDING

 

Die struktuur van hierdie kursus sien soos volg daar uit:

 

HFST 1:  DIE FASE TUSSEN KONSEPSIE EN GEBOORTE                                                                                                                              

 

 • Inleidend
 • God kan alreeds met die ongebore kind bemoeienis maak
 • Invloed van die moeder
 • Invloed van die vader
 • Ontwikkeling binne die moederskoot
 • Geboorteproses
 • Emosionele binding
 • Verdere areas vir berading en gebed

 

HFST 2:  EMOSIONELE BANDE EN KINDERS GEBORE NA DIE KRISIS                                                                                               

 

 • Die verlies van ‘n geliefde – ‘n band wat gesny is en ‘n diep wond
 • God se doel met bande tussen mense (human bonding)
 • Wonde as gevolg van miskraam, aborsie en kindersterftes
 • Watter kinders word geaffekteer?
  • Die kind wat hulle wou hê (the wanted child)                                 
  • Die gekwelde kind (the haunted child)                                           
  • Die ingeperkte kind (the bound child)                                            
  • Die plaasvervanger kind                                                                 
  • Die mislukte aborsie                                                                       
 • Soms sinvol om die hele gesin in die beradingsproses te betrek

 

HFST 3:  DIE INVLOED VAN ABORSIE OP MANS – I                                 

 

 • Die geweldige nood en die klein begrotings
 • Die effek op mans
 • Om vergifnis te vind

  

HFST 4: DIE INVLOED VAN ABORSIE OP MANS – II

 

 • Verwarring betreffende rolle
  • Dominansie/krag
  • Aggressie/aksie
  • Selfgeldend/outonomie
  • Prestasie/sukses
  • Verantwoordelikheid/beskermend
 • Insig in die funksionering van die man se emosionele energie
 • Die verhouding word beïnvloed
 • Wat voel die man werklik?
 • Verlore vaderskap
 • Wyses waarop ‘n man skuldgevoelens en hartseer kan hanteer

 

HFST 5: DIE EMOSIONELE EFFEK VAN ABORSIE

 • Vyf tipiese kenmerke van Post Aborsie Sindroom (PAS)
  • Die aanwesigheid van die stressor gebeure
  • Die herbelewenis van die aborsie
  • Vermydingsgedrag
  • Die ervaring van ten minste twee van die volgende simptome
  • Sy kan gekategoriseer word volgens een van drie PAS groepe
 • Watter vroue is veral kwesbaar vir PAS?
 • Besondere risiko’s vir adolessente
 • Reaksies op terapeutiese aborsies
 • Verdedigings meganismes wat gebruik word deur diegene wat ‘n aborsie ondergaan het
  • Rasionalisering
  • Suppressie
  • Repressie
  • Kompensasie

 

HFST 6: DIE BELANGRIKHEID VAN SELF-VERGIFNIS

 • Sy moet die innerlike besluit neem om haarself te vergewe
 • Indien jy ‘n aborsie gehad het
  • Gebed
  • Nagmaal
  • ‘n Versorgende ondersteunings netwerk
  • Uitdrukking gee aan emosies op papier
 • Jy kan die baba aan God toevertrou

 

HFST 7:  OM VOORWAARTS TE BEWEEG                                               

 • Aborsie en kindermishandeling (child abuse)
 • Verdere gevolge van aborsie op kinders
  • Selfmoord                                                                                       
  • Die devaluering van kinders                                                           
 • Hoe om die newe-effekte van aborsie teë te werk tov ander kinders
 • Berading aan diegene wat treur oor die verlies van ‘n kind                
  • Post-aborsie sindroom                                                                   
  • Agt fases van verwerking van aborsie                                            
 • Gebedsriglyne
  • Herbelewenis van emosies                                                             
  • Besoek oorspronklike plek van pyn                                               
  • Fokus in gebed op die beginpunt sowel as die laagtepunt van die pyn                                                                                               
  • Emosionele bande                                                                          
 • Nege riglyne vir persoonlike groei ná ‘n aborsie

 

BRONNELYS                                                                                             

BYVOEGSEL:  Geboortes van die individu vanaf konsepsie tot ouderdom vyf

                                                                                       

Course Curriculum

No curriculum found !
top
© Wentzel Coetzer. All rights reserved.
X