Setup Menus in Admin Panel

Emosioneel verwonde jongmense – Deel 1

R500.00

Description

 Die struktuur van hierdie kursus sien as volg daar uit:

 

HFST 1: INLEIDING                                                                                       

 • Storm-en-drang van die adolessensie jare     
 • Identiteitskrisis               
 • ‘Sielswonde’     
 • Langtermyn gevolge     
 • Om uiteindelik los te breek uit ’n pynvolle verlede     

 

HFST 2: INTEGRASIE VAN VERSKILLENDE BENADERINGS                        

 • Benaderings waarby aansluiting gevind word     
  • Die sterkte-benadering (strength perspective)          
  • Die ‘inner child’ perspektief (binnekind)          
  • Die groei-model en die herstel-beweging (recovery movement)
  • Positiewe sielkunde          
  • Innerlike genesing          
 • Die geïntegreerde benadering van die Meier klinieke     

 

HFST 3: WAT IS EMOSIONELE VERWONDING/MISBRUIK?                         

 • Statistieke     
 • Definisies     

 

HFST 4: PYN BEGIN REEDS VER IN DIE VERLEDE                                      

 • Invloed van die vormingsjare     
 • Ouers se invloed as rolmodelle     
 • Die rol van die ma     
 • Die rol van die pa     
 • Die pyn van die verlede bly herhaal     
 • Kinders nie toegelaat om te huil nie     
 • Skaamte en woede vanaf die moederskoot     
 • Basiese behoeftes by elke mens     

 

HFST 5: PROBLEEM AREAS EN OORSAKE                                                 

 • Stukkende gesinne     
  • Die rigiede gesin     
  • Die chaotiese gesin     
  • Die ineengestrengelde gesin (enmeshed family)     
  • Die onverbonde gesin (disengaged family)     
  • Die verbonde gesin (attached family)     
 • Gesins- en familiebande nie in plek nie          
  • Die kind wat as volwassene moet optree               
 • Gesins- en familie-geheime          
 • Verwerping          
 • Egskeiding                              
 • Verkragting, molestering en bloedskande          
 • Intergenerasie faktore          
 • Pyn as gevolg van toksiese godsdiens     
 • Boelie     
 • Die invloed van sosiale media en tegnologie     
 • ’n Ontoereikende skoolsisteem     

 

HFST 6: DIE IMPAK VAN TRAUMA OP DIE BREIN                                        

 • Die kind se brein     
  • Die rol van snellers (triggers)                                                             
   • Drome     
   • Reuke     
   • Kleure     
  • Dieper wortels vir probleme op die oppervlakte          
  • Die gevolge van ’n getraumatiseerde brein                                         
  • Die resultate van die impak van trauma op ’n adolessent                    
  • Trauma verander mense vir altyd          
  • Onderdrukte trauma          
  • Die stoompot effek          

 

HFST 7: DIE GEVOLGE VAN EMOSIONELE VERWONDING                         

 • Gevallestudie     
  • Enkele verdere voorbeelde                                                                 
 • Tipiese gedragspatrone by die verwonde mens     
 • Rooi ligte wat flikker     

 

HFST 8: AREAS WAAR ONVERWERKTE PYN MANIFESTEER                     

 • Depressie     
 • Angs en vrees     
 • Selfmoord                                                             
 • Liggaamlike probleme     
 • Woede     
  • Enkele gevallestudies          
  • Verslawing          
  • Pornografie          
  • Eetversteurings          
  • Verhoudingsprobleme                     

HFST 9: ’N VOORGESTELDE PASTORALE MODEL                                     

 • Algemene riglyne vir die berader     
  • Ignoreer die boodskap dat jy hulle moet uitlos                                  
  • Probeer om ’n veilige atmosfeer te skep                                            
  • Vestig ’n vertrouensverhouding                                                         
  • Handhaaf konfidensialiteit                                                                 
  • Probeer om die gesin se sterkpunte te identifiseer                            
  • Probeer om die tiener se sterkpunte te identifiseer                           
  • Alle feite moet openbaar gemaak word                                              
  • Agt sleutelvrae ter evaluering                                                             
  • Probeer om die aard van die trauma en verwonding in hierdie persoon se lewe te verstaan                                                   
  • Eksploreer trauma herinneringe en geassosieerde response            
  • Ontlont enige skadelike affektiewe response                                     
  • Toon begrip vir die gevoelens en boodskap agter die uitreageer gedrag
  • Vestig konneksies en verbintenisse                                                   
  • Vier effektiewe tegnieke                                                                     
  • Die belangrikheid van te vertel                                                           
  • Leuens moet geïdentifiseer word                                                       
  • Daar moet kontak gemaak word met emosies                                    
  • Moenie ’n tiener in die steek laat nie                                                  
 • Riglyne vir die helingsproses by die adolessent self     
  • Keer terug                                                                                           
  • Verkry insig betreffende jou kinderjare programmering                     
  • Belydenis                                                                                            
  • Distansieer jouself van selfveroordeling                                            
  • Omhels die verwonde binnekind                                                        
  • Jy moet moed aan die dag lê                                                              
  • Die belangrikheid van ’n rouproses                                                    
  • Vergifnis                                                                                             
  • Vernuwe en restoureer                                                                       
  • Om jou eie identiteit te ontdek                                                            
  • Lê gepaste grense neer                                                                      
  • Die hoop van restourasie                                                                   
  • Beleef jou vreugde                                                                              
 • Beplanning rondom ’n langtermyn strategie     
  • Vrae as deel van ’n denkbeeldige reis die toekoms in                        
  • Beplan met die oog op die skep van ’n beter toekomstige sosiale omgewing                                                     
  • Leer aan die kind sekere spesifieke oorlewing strategieë                  
  • Geen blamering meer voortaan                                                                    
  • Gebruik nugtere denke ten einde konflik te vermy                             
  • Nege stappe indien nuwe situasies van pyn sou opduik                    
  • Die vestiging en bou aan ’n sterk geloof                                            
  • Om jou talente en gawes te ontdek                                                    
  • Om die berader en die kleingroep uiteindelik agter te laat                 
  • Aanduidings van uiteindelike heling                                                  
  • Heling van trauma lei tot ’n nuwe toekomsvisie                                 

 

 

BYLAAG A:  Simptome van die emosioneel verwonde persoon                   

BYLAAG B:  Moontlike aanduidings van verwerping                                   

BYLAAG C:  Agtergrond inventaris                                                              

BYLAAG D:  My identiteit in Christus                                                           

BYLAAG E:  Bundels oor pastorale berading

BRONNELYS                                                                                                 

top
© Wentzel Coetzer. All rights reserved.
X