Setup Menus in Admin Panel

Unieke uitdagings rakende die grootmaak van seuns

R300.00

Description

 

Die inhoud van hierdie boek is gebaseer op ʼn samevattende weergawe van die boek, Raising boys by design (2017) deur Gregory Jantz en Michael Gurian. Die struktuur van die kursus sien soos volg daar uit:

 

DEEL 1: BEGRIP VIR DIE GODDELIKE ONTWERP IN JOU

SEUN SE LEWE                                                                                              

HOOFSTUK 1: DIE GROOTMAAK VAN SEUNS VEREIS `N NUWE

BENADERING

 • Die huidige situasie rakende seuns  
 • ‘The Boy Crisis’
 • Seuns moet weet dat hulle na God se beeld geskape is
 • Vergelyking tussen die geslagte

                                                                                                                                           

HOOFSTUK 2: SEUNS ONTWIKKEL ANDERS AS MEISIES                               

 • Brein navorsing rakende die geslagte
 • Verstandelike verskille tussen seuns en meisies
 • Prosessering
 • Chemiese samestelling (chemistry)
 • Strukturele verskille
 • Bloedvloei en brein aktiwiteit
 • Oorbruggingsbreine (bridged brains)
 • Het my seun moontlik ʼn breinversteuring (brain disorder)?
 • Waak teen voortydige konklusies
 • Belangrikste manlike ontwikkeling versteurings (developmental disorders)                                                                                   
 • Vertroetel jou seun se unieke aard                                                                            

HOOFSTUK 3: WAT `N SEUN BY SY MA LEER                                                     

 • Die wyse waarop moeders seuns versorg
 • Wyses waarop moederlike versorging gemaksimaliseer kan word                                                                                             
 • Moeders bind op verskillende wyses en vir langer tydsperiodes
 • Moeders bied binding op ʼn praktiese basis, gefokus op onmiddellike behoeftes                                                                            
 • Moeders neig om ontwikkeling in multitaakverrigting te beklemtoon                                                                                                  
 • Ma’s help kinders om uitrukking te gee aan hul emosies deur woorde                                                                                                 
 • Moeders is geneig om metodes te onderrig vir die toepassing van direkte empatie                                                             
 • Moeders neig om persoonlike onafhanklikheid prys te gee ten einde ander se behoeftes te vervul                                                
 • Ma’s promoveer karakter ontwikkeling veral deur middel van woorde                                                                                                  
 • ʼn Ma help ʼn seun om vinniger beter te kan voel en ook konstant meer emosies te kan ervaar                                                  
 • Die belangrikheid van ʼn spanbenadering

 

HOOFSTUK 4: WAT `N SEUN BY SY PA LEER                                                      

 • Die wyse waarop pa’s geneig is om seuns te koester en te versorg
 • Pa’s neig om met kinders te bind deur middel van korter en kragtiger periodes van kontak                                                                        
 • Pa’s neig om kinders te onderrig rakende orde, patroonmatige denke en geritualiseerde aksies                                                                     
 • Pa’s neig om minder klem te plaas op emosies en meer te fokus op prestasies en aksies                                                                                    
 • Pa’s neig om die neem van risiko’s en onafhanklikheid te promoveer                                                                                                           
 • Pa’s help om sterkte in ʼn kind in te bou deur hulle te leer om te veg teen kwesbaarheid                                                                                
 • Pa’s promoveer respek vir positiewe outoriteit
 • Pa’s neig om onmiddellike aksie aan te moedig as ʼn primêre roete na eiewaarde                                                                                             
 • Pa’s help om kinders sterker te laat voel en nie noodwendig beter nie                                                                                                                

DEEL 2: ONTWERP JOU SEUN SE REIS ONDERWEG NA WARE MANWEES                                                                                 

HOOFSTUK 5: DIE VOORBEREIDING VAN `N HELD                                           

 • Die akroniem HERO
 • Om die belangrikheid van eer in jou seun in te bou (a sense of honor)                                                                                         
 • Om ʼn sin vir uitdagings te vestig by jou seun (a sense of enterprise)                                                                                    
 • Om ʼn sin van verantwoordelikheid by jou seun te vestig
 • Om ʼn sin van oorspronklikheid in jou seun in te bou
 • Daar is ʼn rede vir die bestaan van elke seun

 

HOOFSTUK 6: OM EFFEKTIF TE BOU AAN KARAKTER EN

SELFDISSIPLINE                                                                                                            

 • Die moed van karakter
 • Dapper gesprekke aangaande karakter
  • Fokus op manwees (manhood) as ʼn basis van karakter
  • Gebruik karakterbou objekte om die gesprek aan die gang te hou
 • Gebruik beide mislukking en sukses om sy gawes te eksploreer
 • Gee duidelikheid met betrekking tot die maatstawwe van sukses
 • Ruim tyd in om fees te vier oor goeie karaktertrekke (celebrate)
 • Eiewaarde word gebou deur selfdissipline
 • Karakter word gebou deur stryd en worsteling
 • Om seuns te begelei met betrekking tot onderskeidingsvermoë
 • Om ʼn goeie karakter en selfdissipline vanaf ma en pa te leer
 • Wanneer jou seun leuens vertel
 • Ontwikkeling van karakter en selfdissipline deur spel en sport

 

HOOFSTUK 7: BESKERMING EN ONDERSTEUNING VAN `N SEUN SE EMOSIONELE LEWE      

 • Seuns en meisies prosesseer emosies verskillend
 • Emosies beskou vanuit die manlike lens
 • Verwag ʼn verskeidenheid van reaksies
 • Agt maniere om seuns te help om emosies te prosesseer
 • Die aksie-vrystelling metode
 • Onderdrukking – ʼn vertraagde reaksie metode
 • Die vervanging-objektifisering metode
 • Die fisiese-uitdrukking metode (physical-expression method)
 • Die gaan-in-die-grot-in metode
 • Die praat-oor-gevoelens metode
 • Die probleem-oplossing metode
 • Die huil metode

 

HOOFSTUK 8: ONTWIKKELING VAN GESONDE SEKSUALITEIT

BY SEUNS EN JONGMANS                                                                                         

 • Die honger na manwees en ʼn moeder se liefde
 • Die honger na manwees en manlike seksualiteit
 • Beantwoording van jou seun se moeilike vrae
 • Masturbasie
 • Pornografie
 • Die emosionele gevolge van seks

 

HOOFSTUK 9: OM JOU SEUN TE HELP OM SO GOED MOONTLIK

OP SKOOL TE PRESTEER                                                                                          

 • Om ʼn aktiewe rol in te neem rakende jou seun se akademiese opvoeding                                                                                                                
 • Stap 1: Wees aktief, positief en ondersteunend
 • Stap 2: Kom op hoogte van jou seun se skool situasie deur ook kontak te maak met ander ouers                                                         
 • Stap 3: Probeer vasstel of die skool ʼn sistemiese seun-probleem het                                                                                                     
 • Stap 4: Help jou seun om opnuut by huiswerk betrokke te raak                                                                                                                  
 • Stap 5: Doen voorspraak vir jou seun by die skool
 • Neem ʼn holistiese benadering tot gedragsprobleme
 • Stap 7: Wees jou seun se onderwyser tuis

HOOFSTUK 10: BEPAAL DIE IMPAK VAN TEGNOLOGIE                                  

 • Wat is aan die gebeur in jou gesin?
 • Ontstellende statistieke
 • Die effek van skermtyd (screen time) op die ontwikkelende brein
 • Nuwe riglyne vir die gebruik van tegnologie in jou huis
 • Fokus op skermtyd
 • Veelvoudige taakverrigting (multitasking) en kritiese denke
 • Inhoud en kwaliteit
 • Nuwe reëls vir die gebruik van tegnologie
  • Reël 1: Ek sal tegnologie as ʼn gas hanteer en nie as ʼn gesinslid nie                                                                                                         
 • Reël 2: Ek sal tegnologie as een metode gebruik – en nie die primêre metode nie – om kontak met my kinders te maak                     
 • Reël 3: Ek sal die korrekte gebruik van tegnologie modelleer teenoor my seun                                                                                                 
 • Reël 4: Indien ek van mening sou wees dat my seun se persoonlikheid besig is om negatief te ontwikkel as gevolg van tegnologie, dan sal ek braaf genoeg wees om die probleem te konfronteer                                                                                                      
 • Reël 5: Ek sal nie die baba met die badwater uitgooi nie
 • ʼn Ontwikkelende ontwerp vir die gebruik van tegnologie
 • Seuns vanaf geboorte tot tweejarige ouderdom
 • Seuns vanaf drie- tot vyfjarige ouderdom
 • Laerskool seuns
 • Seuns in hul vroeë hoërskooljare
 • Seuns in die hoërskool
 • Die vis en die skerpioen

 

HOOFSTUK 11: GESONDE RITUELE ONDERWEG NA MANWEES

(RITES OF PASSAGE INTO MANHOOD)                                                                

 • Wanneer weet seuns dat hulle besig is om mans te word?
 • Die honger om ʼn man te word
 • Het jou seun ʼn rite-of-passage nodig?
 • ‘Following Jesus’: ʼn heroïese reis vir seuns
  • Verskillende kwaliteite van die program
 • Honor/Eer
 • Enterprise/Uitdagings
 • Responsibility/Verantwoordelikheid
 • Originality/Oorspronklikheid
 • Intimacy/Intimiteit
 • Creativity/Kreatiwiteit
 • ʼn Rite-of-passage model vir Christen seuns
 • Heroïese take
 • Die krag van woorde en skriftelike verslae (records)
 • Is jou seun gereed om ʼn held te word?

 

HOOFSTUK 12: `N GELOOFSREIS EN `N NUWE VISIE VAN CHRISTELIKE MANWEES                                                                                           

 • Seuns en die kerk vandag
 • Seuns en mans en hul geloof
 • Om geloof te laat werk vir seuns
 • Reël 1: Geloof moet individueel en nie bloot institusioneel wees nie                                                                                                            
 • Reël 2: Geloof moet plooibaar wees (flexible)
 • Reël 3: Geloof moet interaktief wees
 • Reël 4: Geloof moet relevant wees
 • Reël 5: Geloof moet spiere hê (must be muscular)
 • Reël 6: Geloof moet plek inruim vir vrae
 • Reël 7: Geloof moet plek hê vir twyfel
 • Reël 8: Geloof moet aktief wees
 • Reël 9: Geloof moet intergeneratief wees
 • Reël 10: Geloof moet iets kos
 • Reël 11: Geloof dwing tot verhoudings (it is relational)
 • Ten slotte

 

BYLAAG: Gesin internet veiligheidskontrak                                                          

top
© Wentzel Coetzer. All rights reserved.
X