Setup Menus in Admin Panel

Trauma Berading

R580.00

Courses Included
[social_buttons]

Description

In hierdie kursus word daar gefokus op die pastorale begeleidingsproses tot heling en herstel na traumatiese ervarings soos plaasmoorde, motorkapings, aanranding, verkragting, bankrowe, geweldsmisdaad, ens. Talle praktiese voorbeelde word bespreek terwyl 鈥榥 gebedsmodel met die klem op genesing van emosies en herinneringe ook aan die orde kom. Die kursus word gerig enersyds op persone met ‘n belangstelling in berading (leraars, maatskaplike werkers, jeugwerkers, beraders, ens),聽en andersyds ook op diegene wat moontlik self op soek is na antwoorde na traumatiese ervarings.

Die struktuur van hierdie kursus sien soos volg daar uit:

 

Hoofstuk 1: 聽AKTUALITEIT

路聽聽聽聽聽聽 Geskiedenis van trauma-navorsing聽 ………………………………………………..

o聽聽 Eerste W锚reldoorlog聽 ………………………………………………………………..

o聽聽 Tweede W锚reldoorlog聽 ……………………………………………………………….

o聽聽 Koreaanse- en Vi毛tnam-oorlo毛聽 …………………………………………………

路聽聽聽聽聽聽 Genesing het te doen met die mens in sy totaliteit聽 …………………………..

o聽聽 Bespreking van belangrike genesingsterminologie聽 ……………………….

路聽聽聽聽聽聽 Die mens is gedegradeer tot 鈥檔 blote navorsingsobjek聽 ………………………

路聽聽聽聽聽聽 Die opkoms van die alternatiewe geneeskunde ………………………………..

路聽聽聽聽聽聽 Heil en heling: twee wetenskappe wat uitmekaar beweeg het聽 …………….

o聽聽 Die verhouding tussen teologie en sielkunde聽 ……………………………..

路聽聽聽聽聽聽 Reaksie op die fragmentering van die individu聽 ………………………………..

o聽聽 Konklusie聽 …………………………………………………………………………….

Hoofstuk 2:聽聽聽 WAT GEBEUR WANNEER 鈥橬 PERSOON TRAUMA BELEEF?
路聽聽聽聽聽聽 鈥檔 Definisie van trauma聽 ………………………………………………………………

路聽聽聽聽聽聽 Die verplettering van basiese veronderstellings聽 ……………………………….

o聽聽 Die veronderstelling dat pyn en trauma my gespaar sal bly聽 ………….

o聽聽 Die veronderstelling van rasionaliteit聽 ………………………………………..

o聽聽 Die slagoffer se sin vir moraliteit聽 ……………………………………………..

o聽聽 Die veronderstelling van selfidentiteit聽 ……………………………………….

路聽聽聽聽聽聽 Die verskillende fases van 鈥檔 traumatiese ervaring聽 …………………………..

o聽聽 Die pre-impakfase聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽 …………………………………………………………………

o聽聽 Die impakfase聽 ………………………………………………………………………

o聽聽 Die reaksiefase聽 ……………………………………………………………………..

o聽聽 Die terugtrek of vermydingsfase聽 ………………………………………………

o聽聽 Die integrasiefase聽 ………………………………………………………………….

路聽聽聽聽聽聽 Belangrike perspektiewe ten opsigte van die tipiese roufases聽 …………….

Hoofstuk 3:聽聽聽 POST-TRAUMATIESE STRESVERSTEURING
路聽聽聽聽聽聽 Wat is PTSV?聽 ……………………………………………………………………………

路聽聽聽聽聽聽 Wat veroorsaak PTSV?聽 ……………………………………………………………….

路聽聽聽聽聽聽 Onderdrukking van herinneringe聽 …………………………………………………

路聽聽聽聽聽聽 Psigiese afstomping en emosionele narkose聽 ……………………………………

路聽聽聽聽聽聽 Die duur van PTSV聽 ……………………………………………………………………

路聽聽聽聽聽聽 Snellers (triggers)聽 ………………………………………………………………………

路聽聽聽聽聽聽 Verskillende kategorie毛 van snellers聽 ……………………………………………..

o聽 Visueel聽 ………………………………………………………………………………..

o聽 Klank聽 ………………………………………………………………………………….

o聽 Reuk聽 …………………………………………………………………………………..

o聽 Smaak聽 ………………………………………………………………………………..

o聽 Fisies en liggaamlik聽 ……………………………………………………………….

o聽 Belangrike datums en seisoene聽 ……………………………………………….

o聽 Stresvolle gebeure聽 …………………………………………………………………

o聽 Sterk emosies聽 ………………………………………………………………………

o聽 Gedagtes聽 ……………………………………………………………………………..

o聽 Gedrag聽 ………………………………………………………………………………..

o聽 Uit die bloute聽 ……………………………………………………………………….

o聽 Kombinasies聽 ………………………………………………………………………..

o聽 Drome聽 …………………………………………………………………………………

路聽聽聽聽聽聽 Dissosiasie聽 ……………………………………………………………………………….

o聽 Grafiese voorstelling van dissosiasie聽 …………………………………………

o聽 Emosionele skade gedurende kinderjare聽 ……………………………………

路聽聽聽聽聽聽 Gemoedsversteuringe聽 …………………………………………………………………

o聽 Depressie聽 …………………………………………………………………………….

o聽 Angs聽 …………………………………………………………………………………..

o聽 Vyandigheid聽聽聽聽聽聽聽聽 聽 …………………………………………………………………………

o聽 Vermyding聽 …………………………………………………………………………..

o聽 Rou as gevolg van verliese聽 ………………………………………………………

路聽聽聽聽聽聽 Impulsiewe gedrag聽 …………………………………………………………………….

路聽聽聽聽聽聽 Liggaamlike klagtes聽 …………………………………………………………………..

路聽聽聽聽聽聽 Oor-kompensasie聽 ……………………………………………………………………..

路聽聽聽聽聽聽 Herhalende kompulsiewe gedrag聽 ………………………………………………….

路聽聽聽聽聽聽 Selfbenadelende gedrag聽 ………………………………………………………………

o聽 Uitdrukking van pyn wat nie geverbaliseer kan word nie聽 ……………..

o聽 鈥檔 Poging om emosionele pyn te verplaas/projekteer na

fisiese pyn聽 ……………………………………………………………………………

o聽 Dit bring verligting聽 ………………………………………………………………..

o聽 Dit is 鈥檔 manier om te weet ek lewe nog聽 …………………………………….

o聽 Dit maak die liggaam onaantreklik聽 …………………………………………..

路聽聽聽聽聽聽 Ander verslawende- en selfvernietigende gedrag聽 ……………………………..

o聽 Eetversteurings聽 …………………………………………………………………….

o聽 Prostitusie, pornografie en seksuele wangedrag聽 ………………………….

o聽 Dobbel聽 ………………………………………………………………………………..

o聽 Herviktimisasie聽 …………………………………………………………………….

o聽 Verslawing聽 …………………………………………………………………………..

o聽 Werkolisme聽 ………………………………………………………………………….

路聽聽聽聽聽聽 Alexithymia聽 ……………………………………………………………………………..

Hoofstuk 4:聽聽 DIE NOUE VERBAND TUSSEN LIGGAAM, GEES EN EMOSIES
路聽聽聽聽聽聽 Die immuniteitstelsel聽 …………………………………………………………………

路聽聽聽聽聽聽 Interaksie tussen liggaam en gees聽聽聽聽聽聽聽聽 聽 ………………………………………………..

路聽聽聽聽聽聽 Voorbeelde van siektes wat gestimuleer kan word deur
onderdrukte trauma聽 ………………………………………………………………….

o聽聽聽 Koron锚re hartprobleme聽 ………………………………………………………….

o聽聽聽 Kanker聽 ……………………………………………………………………………….

o聽聽聽 Maagsere en dikdermontsteking聽 …………………………………………….

o聽聽聽 Tuberkulose聽 ……………………………………………………………………….

o聽聽聽 Asma聽 …………………………………………………………………………………

o聽聽聽 Ho毛 bloeddruk (essensi毛le hiptetensie)聽 …………………………………….

o聽聽聽 Artritis聽 ………………………………………………………………………………

路聽聽聽聽聽聽 Voorbeelde van intense emosies wat 鈥檔 negatiewe invloed op
iemand se liggaam kan h锚聽 …………………………………………………………

o聽 Skok en afgryse聽 …………………………………………………………………..

o聽 Onvergewensgesindheid, bitterheid, wrok en haat聽 …………………….

o聽 Alleenheid/verwerping聽 ………………………………………………………….

o聽 Woede en frustrasie聽 ……………………………………………………………..

o聽 Angs, vrees en bekommernis聽 …………………………………………………

o聽 Skuldgevoelens聽 …………………………………………………………………..

o聽 Smart, pyn, verlies, skeiding en trauma聽 …………………………………..

o聽 Emosionele stres聽 …………………………………………………………………

路聽聽聽聽聽聽 Die Holmes- en Rahe-Skaal聽 ……………………………………………………….

Hoofstuk 5:聽聽 FAKTORE WAT DIE GENESINGSPROSES KAN STIMULEER
路聽聽聽聽聽聽 Om gedenktekens op te rig vir ons pyn (memorializing)聽 …………………..

o聽 Die belangrikheid van die nagmaal聽 …………………………………………

路聽聽聽聽聽聽 Om weer die plek te besoek waar die trauma plaasgevind het聽 ………….

路聽聽聽聽聽聽 Die belangrikheid van ons storie te vertel聽 …………………………………….

路聽聽聽聽聽聽 Die belangrikheid van die herbelewenis van die trauma聽 ………………….

路聽聽聽聽聽聽 Dr. Merl茅 Friedman se vier stappe vir verwerking van trauma聽 …………

o聽 Vertel wat gebeur het聽 …………………………………………………………..

o聽 Werk aan die skuldgevoelens en selfverwyte聽 …………………………….

o聽 Normaliseer die simptome聽 …………………………………………………….

o聽 Verkry weer beheer聽 ……………………………………………………………..

路聽聽聽聽聽聽 Sekond锚re trauma聽 …………………………………………………………………..

路聽聽聽聽聽聽 Sewe beginsels van genesing (G.R. Schiraldi)聽 ……………………………….

o聽 Genesing begin wanneer ons sekere tegnieke begin toepas om
PTSD simptome te hanteer聽 ……………………………………………………

o聽 Genesing vind plaas wanneer traumatiese geheue
geprosesseer en ge茂ntegreer is聽 ……………………………………………….

o聽 Genesing vind plaas wanneer ontwyking vervang word
met konfrontasie聽 …………………………………………………………………

o聽 Genesing vind plaas binne 鈥檔 klimaat van veiligheid en 鈥檔
bestendige pas (safety and pacing)聽 …………………………………………

o聽 Empatiese bewuswording en aanvaarding van gevoelens
bevorder die genesingsreis聽 ……………………………………………………

o聽 Balans in ons lewens bevorder genesing聽 ………………………………….

o聽 Genesing vind plaas wanneer grense in plek is聽 …………………………

路聽聽聽聽聽聽 Aspekte wat die herstelproses bevestig聽 ………………………………………..

Hoofstuk 6:聽聽 GEBEDSESSIE
路聽聽聽聽聽聽 Die belangrikheid van 鈥檔 gebed om genesing聽 …………………………………

路聽聽聽聽聽聽 Wyses waarop ons in kontak met ons eie emosies kan kom聽 …………….

o聽聽 Waak teen oordrewe rasionalisme聽 …………………………………………..

o聽聽 Die gebruik van foto鈥檚聽 …………………………………………………………..

o聽聽 Die onderneem van reise聽 ………………………………………………………

o聽聽 Die belangrikheid van 鈥檔 berader聽 ……………………………………………

o聽聽 Rollespel聽 ……………………………………………………………………………

o聽聽 Herinneringe en gevoelens moet toege毛ien word聽 ……………………….

路聽聽聽聽聽聽 Die inrig van die gebedsessie聽 …………………………………………………….

o聽聽 Herinner die persoon aan die aspekte van gebed wat
grondliggend aan genesing van die geheue is聽 ……………………………

o聽聽 Verduidelik hoe daar gebid gaan word聽 …………………………………….

o聽聽 Die berader se openingsgebed聽 ………………………………………………..

o聽聽 Begelei en bemoedig聽 …………………………………………………………….

o聽聽 Soms is dit nodig om saam met die beradene te bid en na 鈥榦ns鈥 te verwys

o聽聽 Die stel van vrae聽 ………………………………………………………………….

o聽聽 Die terugbeweeg na vorige situasies聽 ………………………………………..

o聽聽 Vergete detail kom na vore聽 ……………………………………………………

o聽聽 Laat Jesus Christus toe om persone te bedien betreffende
hulle verlede聽 ……………………………………………………………………….

o聽聽 Help persone om hulself te vergewe聽 ………………………………………..

o聽聽 Help hulle om andere te vergewe聽 ……………………………………………

o聽聽 Samevattende opmerkings en reel van opvolgsessies聽 …………………

Hoofstuk 7聽聽聽 OM WEER SIN TE VIND
路聽聽聽聽聽聽聽聽 Om sin te vind te midde van ons pyn聽 …………………………………………

路聽聽聽聽聽聽聽聽 Diagram van die aangepaste vierkantswortel聽 ………………………………

o聽聽 Toepaslike Skrifgedeeltes聽 ……………………………………………………..

路聽聽聽聽聽聽聽聽 Belangrikheid om die bre毛r prentjie raak te sien聽 …………………………..

路聽聽聽聽聽聽聽聽 Die rol van pyn聽 ………………………………………………………………………

路聽聽聽聽聽聽聽聽 Darling se grafiese voorstelling van geestelike groei en
ontwikkeling聽 ………………………………………………………………………….

Hoofstuk 8:聽聽 PRAKTIESE RIGLYNE
路聽聽聽聽聽聽聽聽 Stappe om te neem na 鈥檔 ramp/trauma聽 ………………………………………

o聽聽 Wat jy vir jouself kan doen聽 ……………………………………………………

o聽聽 Wat jy vir gesinslede en andere kan doen聽 ………………………………..

o聽聽 Normale reaksies om te verwag聽 ……………………………………………..

路聽聽聽聽聽聽聽聽 Waarskuwingstekens van trauma-verwante stres聽 …………………………

o聽聽 Sommige aanvanklike reaksies na 鈥檔 ramp/trauma聽 …………………..

o聽聽 Sommige latere reaksies聽 ……………………………………………………….

o聽聽 Besondere effek op kinders聽 ……………………………………………………

o聽聽 Sommige algemene tekens van stresreaksie聽 ……………………………..

搂聽 Fisiese tekens聽 …………………………………………………………………

搂聽 Kognitiewe tekens聽 ……………………………………………………………

搂聽 Emosionele tekens聽 …………………………………………………………..

搂聽 Geestelike tekens聽 …………………………………………………………….

搂聽 Tekens wat verband hou met gedrag聽 …………………………………..

Hoofstuk 9:聽聽 DIE BELANGRIKHEID VAN 鈥橬 VERDERE GOED GEBALANSEERDE LEWENSTYL VOORTAAN
路聽聽聽聽聽聽 Fisiese oefening聽 ………………………………………………………………………

路聽聽聽聽聽聽 Gesonde eet- en drinkgewoontes聽 ………………………………………………..

o聽聽 Alkohol聽 ………………………………………………………………………………

o聽聽 Kafe茂en聽 ………………………………………………………………………………

路聽聽聽聽聽聽 Boustene van voedingstowwe聽 …………………………………………………….

路聽聽聽聽聽聽 Rus, ontspanning en vakansies聽 ………………………………………………….

o聽聽 鈥檔 Rustiger benadering聽 …………………………………………………………

o聽聽 Stap gereeld op mooi en veilige plekke聽 …………………………………….

o聽聽 Begin om weer die vreugde te beoefen wat jy agtergelaat het聽 ……….

o聽聽 Het jy geweet dat om te glimlag kan help?聽 ……………………………….

o聽聽 Moenie vergeet om te speel nie聽 ……………………………………………….

路聽聽聽聽聽聽 Die herrangskikking van prioriteite聽 …………………………………………….

o聽聽 Dringende dinge聽 ………………………………………………………………….

o聽聽 Belangrike dinge聽 …………………………………………………………………

o聽聽 Die waarde van 鈥檔 troeteldier聽 …………………………………………………

o聽聽 Die waarde van 鈥檔 stokperdjie聽 ………………………………………………..

o聽聽 Nuwe doelwitte

路聽聽聽聽聽聽 鈥檔 Ondersteuningsraamwerk moet in plek wees聽 …………………………….

o聽聽 Hoeveel emosionele 鈥榞ewig鈥 dra jy?聽 ………………………………………….

o聽聽 Jy kan nie almal se problem oplos nie聽 …………………………………….

o聽聽 Pas die benadering toe dat 鈥榚k鈥 (tesame met die Heilige Gees)
weer gaan beheer verkry oor my lewe聽 ………………………………………

路聽聽聽聽聽聽 Die belangrikheid van geestelike groei en kerklike betrokkenheid聽 …….

o聽聽 Bywoning van eredienste聽 ………………………………………………………

o聽聽 Leer om met God dialoog te voer聽 …………………………………………….

o聽聽 Positiewe selfkommunikasie聽 ………………………………………………….

路聽聽聽聽聽聽 Verbreed jou kring van betrokkenheid聽 ………………………………………..

Hoofstuk 10:聽聽聽 HOE KAN ONS ONSSELF VOORBEREI OP TOEKOMSTIGE TRAUMA?
路聽聽聽聽聽聽 Die kwaliteit van ons bestaande verhoudings聽 ……………………………….

路聽聽聽聽聽聽 鈥檔 Egte geloofsbasis聽 ………………………………………………………………….

路聽聽聽聽聽聽 Hoopvolle vasberadenheid聽 …………………………………………………………

路聽聽聽聽聽聽 鈥檔 Groot genoeg lewensraam聽 ………………………………………………………

路聽聽聽聽聽聽 鈥檔 Herbesinning oor my identiteit聽 ……………………………………………….

路聽聽聽聽聽聽 Beroepsatisfaksie聽 …………………………………………………………………….

路聽聽聽聽聽聽 Om aan beide kante van die straat te leef聽 …………………………………….

 

 

top
Wentzel Coetzer. All rights reserved.
X