Setup Menus in Admin Panel

Trauma Berading

R580.00

Courses Included

Description

In hierdie kursus word daar gefokus op die pastorale begeleidingsproses tot heling en herstel na traumatiese ervarings soos plaasmoorde, motorkapings, aanranding, verkragting, bankrowe, geweldsmisdaad, ens. Talle praktiese voorbeelde word bespreek terwyl ‘n gebedsmodel met die klem op genesing van emosies en herinneringe ook aan die orde kom. Die kursus word gerig enersyds op persone met ‘n belangstelling in berading (leraars, maatskaplike werkers, jeugwerkers, beraders, ens), en andersyds ook op diegene wat moontlik self op soek is na antwoorde na traumatiese ervarings.

Die struktuur van hierdie kursus sien soos volg daar uit:

 

Hoofstuk 1:  AKTUALITEIT

·       Geskiedenis van trauma-navorsing  ………………………………………………..

o   Eerste Wêreldoorlog  ………………………………………………………………..

o   Tweede Wêreldoorlog  ……………………………………………………………….

o   Koreaanse- en Viëtnam-oorloë  …………………………………………………

·       Genesing het te doen met die mens in sy totaliteit  …………………………..

o   Bespreking van belangrike genesingsterminologie  ……………………….

·       Die mens is gedegradeer tot ’n blote navorsingsobjek  ………………………

·       Die opkoms van die alternatiewe geneeskunde ………………………………..

·       Heil en heling: twee wetenskappe wat uitmekaar beweeg het  …………….

o   Die verhouding tussen teologie en sielkunde  ……………………………..

·       Reaksie op die fragmentering van die individu  ………………………………..

o   Konklusie  …………………………………………………………………………….

Hoofstuk 2:    WAT GEBEUR WANNEER ’N PERSOON TRAUMA BELEEF?
·       ’n Definisie van trauma  ………………………………………………………………

·       Die verplettering van basiese veronderstellings  ……………………………….

o   Die veronderstelling dat pyn en trauma my gespaar sal bly  ………….

o   Die veronderstelling van rasionaliteit  ………………………………………..

o   Die slagoffer se sin vir moraliteit  ……………………………………………..

o   Die veronderstelling van selfidentiteit  ……………………………………….

·       Die verskillende fases van ’n traumatiese ervaring  …………………………..

o   Die pre-impakfase            …………………………………………………………………

o   Die impakfase  ………………………………………………………………………

o   Die reaksiefase  ……………………………………………………………………..

o   Die terugtrek of vermydingsfase  ………………………………………………

o   Die integrasiefase  ………………………………………………………………….

·       Belangrike perspektiewe ten opsigte van die tipiese roufases  …………….

Hoofstuk 3:    POST-TRAUMATIESE STRESVERSTEURING
·       Wat is PTSV?  ……………………………………………………………………………

·       Wat veroorsaak PTSV?  ……………………………………………………………….

·       Onderdrukking van herinneringe  …………………………………………………

·       Psigiese afstomping en emosionele narkose  ……………………………………

·       Die duur van PTSV  ……………………………………………………………………

·       Snellers (triggers)  ………………………………………………………………………

·       Verskillende kategorieë van snellers  ……………………………………………..

o  Visueel  ………………………………………………………………………………..

o  Klank  ………………………………………………………………………………….

o  Reuk  …………………………………………………………………………………..

o  Smaak  ………………………………………………………………………………..

o  Fisies en liggaamlik  ……………………………………………………………….

o  Belangrike datums en seisoene  ……………………………………………….

o  Stresvolle gebeure  …………………………………………………………………

o  Sterk emosies  ………………………………………………………………………

o  Gedagtes  ……………………………………………………………………………..

o  Gedrag  ………………………………………………………………………………..

o  Uit die bloute  ……………………………………………………………………….

o  Kombinasies  ………………………………………………………………………..

o  Drome  …………………………………………………………………………………

·       Dissosiasie  ……………………………………………………………………………….

o  Grafiese voorstelling van dissosiasie  …………………………………………

o  Emosionele skade gedurende kinderjare  ……………………………………

·       Gemoedsversteuringe  …………………………………………………………………

o  Depressie  …………………………………………………………………………….

o  Angs  …………………………………………………………………………………..

o  Vyandigheid           …………………………………………………………………………

o  Vermyding  …………………………………………………………………………..

o  Rou as gevolg van verliese  ………………………………………………………

·       Impulsiewe gedrag  …………………………………………………………………….

·       Liggaamlike klagtes  …………………………………………………………………..

·       Oor-kompensasie  ……………………………………………………………………..

·       Herhalende kompulsiewe gedrag  ………………………………………………….

·       Selfbenadelende gedrag  ………………………………………………………………

o  Uitdrukking van pyn wat nie geverbaliseer kan word nie  ……………..

o  ’n Poging om emosionele pyn te verplaas/projekteer na

fisiese pyn  ……………………………………………………………………………

o  Dit bring verligting  ………………………………………………………………..

o  Dit is ’n manier om te weet ek lewe nog  …………………………………….

o  Dit maak die liggaam onaantreklik  …………………………………………..

·       Ander verslawende- en selfvernietigende gedrag  ……………………………..

o  Eetversteurings  …………………………………………………………………….

o  Prostitusie, pornografie en seksuele wangedrag  ………………………….

o  Dobbel  ………………………………………………………………………………..

o  Herviktimisasie  …………………………………………………………………….

o  Verslawing  …………………………………………………………………………..

o  Werkolisme  ………………………………………………………………………….

·       Alexithymia  ……………………………………………………………………………..

Hoofstuk 4:   DIE NOUE VERBAND TUSSEN LIGGAAM, GEES EN EMOSIES
·       Die immuniteitstelsel  …………………………………………………………………

·       Interaksie tussen liggaam en gees           ………………………………………………..

·       Voorbeelde van siektes wat gestimuleer kan word deur
onderdrukte trauma  ………………………………………………………………….

o    Koronêre hartprobleme  ………………………………………………………….

o    Kanker  ……………………………………………………………………………….

o    Maagsere en dikdermontsteking  …………………………………………….

o    Tuberkulose  ……………………………………………………………………….

o    Asma  …………………………………………………………………………………

o    Hoë bloeddruk (essensiële hiptetensie)  …………………………………….

o    Artritis  ………………………………………………………………………………

·       Voorbeelde van intense emosies wat ’n negatiewe invloed op
iemand se liggaam kan hê  …………………………………………………………

o  Skok en afgryse  …………………………………………………………………..

o  Onvergewensgesindheid, bitterheid, wrok en haat  …………………….

o  Alleenheid/verwerping  ………………………………………………………….

o  Woede en frustrasie  ……………………………………………………………..

o  Angs, vrees en bekommernis  …………………………………………………

o  Skuldgevoelens  …………………………………………………………………..

o  Smart, pyn, verlies, skeiding en trauma  …………………………………..

o  Emosionele stres  …………………………………………………………………

·       Die Holmes- en Rahe-Skaal  ……………………………………………………….

Hoofstuk 5:   FAKTORE WAT DIE GENESINGSPROSES KAN STIMULEER
·       Om gedenktekens op te rig vir ons pyn (memorializing)  …………………..

o  Die belangrikheid van die nagmaal  …………………………………………

·       Om weer die plek te besoek waar die trauma plaasgevind het  ………….

·       Die belangrikheid van ons storie te vertel  …………………………………….

·       Die belangrikheid van die herbelewenis van die trauma  ………………….

·       Dr. Merlé Friedman se vier stappe vir verwerking van trauma  …………

o  Vertel wat gebeur het  …………………………………………………………..

o  Werk aan die skuldgevoelens en selfverwyte  …………………………….

o  Normaliseer die simptome  …………………………………………………….

o  Verkry weer beheer  ……………………………………………………………..

·       Sekondêre trauma  …………………………………………………………………..

·       Sewe beginsels van genesing (G.R. Schiraldi)  ……………………………….

o  Genesing begin wanneer ons sekere tegnieke begin toepas om
PTSD simptome te hanteer  ……………………………………………………

o  Genesing vind plaas wanneer traumatiese geheue
geprosesseer en geïntegreer is  ……………………………………………….

o  Genesing vind plaas wanneer ontwyking vervang word
met konfrontasie  …………………………………………………………………

o  Genesing vind plaas binne ’n klimaat van veiligheid en ’n
bestendige pas (safety and pacing)  …………………………………………

o  Empatiese bewuswording en aanvaarding van gevoelens
bevorder die genesingsreis  ……………………………………………………

o  Balans in ons lewens bevorder genesing  ………………………………….

o  Genesing vind plaas wanneer grense in plek is  …………………………

·       Aspekte wat die herstelproses bevestig  ………………………………………..

Hoofstuk 6:   GEBEDSESSIE
·       Die belangrikheid van ’n gebed om genesing  …………………………………

·       Wyses waarop ons in kontak met ons eie emosies kan kom  …………….

o   Waak teen oordrewe rasionalisme  …………………………………………..

o   Die gebruik van foto’s  …………………………………………………………..

o   Die onderneem van reise  ………………………………………………………

o   Die belangrikheid van ’n berader  ……………………………………………

o   Rollespel  ……………………………………………………………………………

o   Herinneringe en gevoelens moet toegeëien word  ……………………….

·       Die inrig van die gebedsessie  …………………………………………………….

o   Herinner die persoon aan die aspekte van gebed wat
grondliggend aan genesing van die geheue is  ……………………………

o   Verduidelik hoe daar gebid gaan word  …………………………………….

o   Die berader se openingsgebed  ………………………………………………..

o   Begelei en bemoedig  …………………………………………………………….

o   Soms is dit nodig om saam met die beradene te bid en na ‘ons’ te verwys

o   Die stel van vrae  ………………………………………………………………….

o   Die terugbeweeg na vorige situasies  ………………………………………..

o   Vergete detail kom na vore  ……………………………………………………

o   Laat Jesus Christus toe om persone te bedien betreffende
hulle verlede  ……………………………………………………………………….

o   Help persone om hulself te vergewe  ………………………………………..

o   Help hulle om andere te vergewe  ……………………………………………

o   Samevattende opmerkings en reel van opvolgsessies  …………………

Hoofstuk 7    OM WEER SIN TE VIND
·         Om sin te vind te midde van ons pyn  …………………………………………

·         Diagram van die aangepaste vierkantswortel  ………………………………

o   Toepaslike Skrifgedeeltes  ……………………………………………………..

·         Belangrikheid om die breër prentjie raak te sien  …………………………..

·         Die rol van pyn  ………………………………………………………………………

·         Darling se grafiese voorstelling van geestelike groei en
ontwikkeling  ………………………………………………………………………….

Hoofstuk 8:   PRAKTIESE RIGLYNE
·         Stappe om te neem na ’n ramp/trauma  ………………………………………

o   Wat jy vir jouself kan doen  ……………………………………………………

o   Wat jy vir gesinslede en andere kan doen  ………………………………..

o   Normale reaksies om te verwag  ……………………………………………..

·         Waarskuwingstekens van trauma-verwante stres  …………………………

o   Sommige aanvanklike reaksies na ’n ramp/trauma  …………………..

o   Sommige latere reaksies  ……………………………………………………….

o   Besondere effek op kinders  ……………………………………………………

o   Sommige algemene tekens van stresreaksie  ……………………………..

§  Fisiese tekens  …………………………………………………………………

§  Kognitiewe tekens  ……………………………………………………………

§  Emosionele tekens  …………………………………………………………..

§  Geestelike tekens  …………………………………………………………….

§  Tekens wat verband hou met gedrag  …………………………………..

Hoofstuk 9:   DIE BELANGRIKHEID VAN ’N VERDERE GOED GEBALANSEERDE LEWENSTYL VOORTAAN
·       Fisiese oefening  ………………………………………………………………………

·       Gesonde eet- en drinkgewoontes  ………………………………………………..

o   Alkohol  ………………………………………………………………………………

o   Kafeïen  ………………………………………………………………………………

·       Boustene van voedingstowwe  …………………………………………………….

·       Rus, ontspanning en vakansies  ………………………………………………….

o   ’n Rustiger benadering  …………………………………………………………

o   Stap gereeld op mooi en veilige plekke  …………………………………….

o   Begin om weer die vreugde te beoefen wat jy agtergelaat het  ……….

o   Het jy geweet dat om te glimlag kan help?  ……………………………….

o   Moenie vergeet om te speel nie  ……………………………………………….

·       Die herrangskikking van prioriteite  …………………………………………….

o   Dringende dinge  ………………………………………………………………….

o   Belangrike dinge  …………………………………………………………………

o   Die waarde van ’n troeteldier  …………………………………………………

o   Die waarde van ’n stokperdjie  ………………………………………………..

o   Nuwe doelwitte

·       ’n Ondersteuningsraamwerk moet in plek wees  …………………………….

o   Hoeveel emosionele ‘gewig’ dra jy?  ………………………………………….

o   Jy kan nie almal se problem oplos nie  …………………………………….

o   Pas die benadering toe dat ‘ek’ (tesame met die Heilige Gees)
weer gaan beheer verkry oor my lewe  ………………………………………

·       Die belangrikheid van geestelike groei en kerklike betrokkenheid  …….

o   Bywoning van eredienste  ………………………………………………………

o   Leer om met God dialoog te voer  …………………………………………….

o   Positiewe selfkommunikasie  ………………………………………………….

·       Verbreed jou kring van betrokkenheid  ………………………………………..

Hoofstuk 10:    HOE KAN ONS ONSSELF VOORBEREI OP TOEKOMSTIGE TRAUMA?
·       Die kwaliteit van ons bestaande verhoudings  ……………………………….

·       ’n Egte geloofsbasis  ………………………………………………………………….

·       Hoopvolle vasberadenheid  …………………………………………………………

·       ’n Groot genoeg lewensraam  ………………………………………………………

·       ’n Herbesinning oor my identiteit  ……………………………………………….

·       Beroepsatisfaksie  …………………………………………………………………….

·       Om aan beide kante van die straat te leef  …………………………………….

 

 

 

 

top
© Wentzel Coetzer. All rights reserved.
X